Phathom -Grey

Grey

Phathom

Finishes

Matt

Matt

Structured

Structured

Formats (cm)

240 x120

10mm

120 x120

10mm

120 x60

10mm

60 x60

10mm

60 x30

10mm

x

ThePhathom Range

Explore the range