Phathom - Grey

Grey

Phathom

Finishes

Matt

Matt

Structured

Structured

Formats (cm)

240 x 120

10mm

120 x 120

10mm

120 x 60

10mm

60 x 60

10mm & 20mm

60 x 30

10mm

90 x 90

20mm

The Phathom Range

Explore the range